Ņemot vērā ārkārtas situāciju, izņēmuma kārtā, iesniedzot pieteikumu, pieteikumam pievienotais eksperta apliecinājums par gatavību strādāt VKKF nozares ekspertu komisijā var nebūt parakstīts, bet pieteicējs  (pieteicēja organizācijas vadītājs), iesniedzot pieteikumu, ar savu parakstu apliecina, ka pieteiktais kandidāts ir sniedzis savu piekrišanu strādāt VKKF nozares ekspertu komisijā. 
Apmeklētājiem VKKF birojs ir slēgts, pieteikumus iespējams iesniegt elektroniski (ar elektroniski drošu parakstu uz kkf@kkf.lv) vai sūtot pa pastu (pasta zīmogs - 27.03.2020.), vai ieliekot pastkastē pie VKKF biroja durvīm. Iesniedzot dokumentus elektroniski, tie jāiesniedz vienā e-doc failā kā vienots dokuments.

Tā kā daļai ekspertu pilnvaru laiks beigsies 2020. gada maijā, VKKF izsludina konkursu ekspertu komisiju veidošanai. Pretendentus dalībai konkursā līdz 27. marta pulksten 12.00 var pieteikt juridiskas personas, kas saskaņā ar statūtiem darbojas kultūras jomā un ir saistītas ar attiecīgo kultūras nozari, kā arī Kultūras ministrijas padotībā esošas valsts pārvaldes iestādes un kapitālsabiedrības (uzņēmējsabiedrības), kurās ministrija ir valsts kapitāla daļu turētāja (turpmāk – pieteicējs). Lai piedalītos konkursā, VKKF ir jāiesniedz pamatojums, kādēļ pieteicējs konkrēto personu piesaka VKKF nozares eksperta komisijas locekļa amata konkursam (pamatojums iesniedzams uz pieteicēja (juridiskās personas) veidlapas vai brīvā formā, kurā obligāti norādīti juridiskās personas rekvizīti (nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese, tālrunis, e-pasta adrese)), kā arī VKKF nozares eksperta komisijas locekļa amata pretendenta CV, pievienojot pretendenta rakstisku apliecinājumu par vēlmi strādāt VKKF nozares ekspertu komisijā un par atbilstību nolikumā izvirzītajām prasībām.
Nolikums un apliecinājuma veidlapa